Stage: Swallowtail release | Atlantis Beach | Atlantis Beach Stage: Swallowtail release | Atlantis Beach